Interneta mājas lapas www.utrupe.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA Konsultatīvā sabiedrība "Conventus", visām publikācijām mājas lapā www.utrupe.lv ir informatīvs raksturs. Pārpublicējot, citējot vai citādi izmantojot interneta mājas lapas materiālus, atsauce uz to ir obligāta. SIA Konsultatīvā sabiedrība "Conventus" nenes nekādu atbildību, ja, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju, radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA PIEEJAMA ŠEIT

 

ELEKTRONISKS LĪGUMS PAR INTERNETA IZSOLES PAKALPOJUMIEM 

 

 SIA "Konsultatīvā sabiedrība "Conventus"" (turpmāk tekstā UTRUPE), vienotais reģistrācija Nr.400034285380, ar juridisko adresi Jauniela 19-2, Rīgā, LV-1050, no vienas puses,

un fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies www.utrupe.lv mājas lapā un aktivizējusi savu dalībnieka vārdu (turpmāk tekstā - Izsoles dalībnieks), no otras puses,

abi kopā - Puses, noslēdz šādu līgumu par interneta izsoles pakalpojumiem (turpmāk tekstā - Līgums).

Izsoles dalībnieks apliecina, ka viņš ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona. Juridiskas personas pārstāvis apliecina, ka ir pilnvarots rīkoties juridiskās personas vārdā un uzņemties tās vārdā tiesības un pienākumus, pretējā gadījumā uzskatāms, ka saistības viņš ir uzņēmies savā paša vārdā kā Izsoles dalībnieks.

 

1. Termini un skaidrojumi

ZEMĀKĀS CENAS GARANTIJA - garantējam, ka preces cena pie mums ir zemāka kā jebkurā mazumtirdzniecības veikalā Latvijā. Ja gadījumā būsim kļūdījušies, nosakot augstāku cenu konkrētai precei, atgriezīsim naudu vai arī kompensēsim Jums preces cenas starpību.

 

Tas attiecas uz:

  • Utrupe.lv pārdodamajām precēm par fiksētu cenu, ja salīdzināmā prece ir identiska precei, kas izvietota Utrupe.lv

  • Uzrādot Utrupe.lv pierādījumu tam, ka prece ir nopērkama citviet lētāk, Utrupe.lv pieņem lēmumu un kompensē cenas starpību vai atgriež pirkuma summu. Šajā gadījumā vispirms Pircējam ir jāatgriež iegādātā prece tādā stāvoklī, kāda tā bija iegādes brīdī.

  • Tiesības vērsties pie Utrupe.lv ar pieprasījumu segt cenas starpību vai atgriezt naudu ir 30 dienas no pirkuma dokumentu noformēšanas dienas.

 

2. Līguma priekšmets

2.1. Saskaņā ar šo Līgumu fiziska vai juridiska persona kļūst par Utrupe.LV reģistrēto lietotāju un iegūst tiesības izmantot Utrupe sniegtos pakalpojumus interneta adresē www.utrupe.lv (turpmāk tekstā - Interneta izsole) saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

2.2. Interneta izsole ir interneta adresē www.utrupe.lv izvietotu programmu kopums, virtuāla informācijas vide, kas nodrošina Izsoles dalībniekam infrastruktūru, lai iepazītos ar preču (turpmāk tekstā - Preces) sortimentu, cenām, kā arī iesniegtu izteikto pirkuma piedāvājumu, t.sk. izmantojot izsoles principu - lielākais piedāvājums.

 

 

3. UTRUPE saistības

3.1. UTRUPE uztur Interneta izsoli ar adresi www.utrupe.lv un nodrošina virtuālo vidi piedāvājumu saņemšanai, apkopošanai t.sk. izsoles darījumu veikšanai.

3.2. Ja UTRUPE nav atsevišķi pilnvarota, tad UTRUPE nepiedalās tiesiskajās attiecībās starp Izsoles dalībniekiem, kuri savā starpā noslēguši vai vēlas noslēgt Preču pirkuma darījumu ar Interneta izsoles starpniecību, tai skaitā, kā Puse vai kā Pušu pilnvarota persona nepiedalās sarunās, darījuma noslēgšanā, darījuma izpildē Interneta izsolē.

3.3. UTRUPE pēc Izsoles dalībnieka uzaicinājuma piedalās ar Interneta izsoli saistītu jautājumu risināšanā, neuzņemoties atbildību par strīda rezultātu un pušu pieņemtajiem lēmumiem.

3.4. UTRUPE neatbild par nekorektu vai pretlikumīgu Interneta izsoles pakalpojumu izmantošanu. Izsoles dalībnieks ir personīgi atbildīgs par dalību Interneta izsolē.

3.5. UTRUPE nav Interneta izsolē piedāvāto Preču īpašnieks un neatbild par Interneta izsolē piedāvāto Preču kvalitāti, derīgumu konkrētam mērķim, Pārdevēja (personas, kas izvietojusi preci pārdošanā) sniegtās informācijas atbilstību patiesībai un trešo personu tiesību ievērošanu, kā arī par citiem ar Preci saistītiem jautājumiem.

3.6. UTRUPE negarantē pastāvīgu piekļūšanu Interneta izsolei un Interneta izsoles pakalpojumu izmantošanu, ja piekļuve Interneta izsolei nav iespējama no UTRUPE neatkarīgu iemeslu dēļ.

3.7. UTRUPE ir tiesības ierobežot vai pārtraukt Izsoles dalībnieka piekļuvi Interneta izsolei, tai skaitā izņemt no Interneta izsoles Izsoles dalībnieka ievietotu Preci un/vai ievietotu cenas piedāvājumu, ja Izsoles dalībnieks neievēro vai pārkāpj šī Līguma noteikumus.

3.8. Utrupe apņemas izskatīt pretenzijas par Interneta izsoles norisi, taču neuzņemas atbildību par pārdotās Preces kvalitāti.

3.9. Utrupe neuzņemas atbildību, ja Preces Īpašnieks atsakās pārdot pārdošanā izvietoto preci;

 

 

4. Izsoles dalībnieka saistības

4.1. Izsoles dalībniekam ir tiesības, reģistrējoties Interneta izsolē, izmantot tās pakalpojumus:

4.1.2. pērkot – solīt, iesniegt cenas piedāvājumu par Interneta izsolē ievietotajām Precēm.

4.2. Izsoles dalībnieks apņemas:

4.2.1. izmantot Interneta izsoli, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, labā ticībā un atbilstoši vispārpieņemtajai darījumu slēgšanas praksei;

4.2.2. reģistrējoties Interneta izsolei, sniegt vienīgi patiesu informāciju, pieprasītajā apjomā;

4.2.3. pirms solījumu izdarīšanas, izsoles dalībnieks apliecina, ka ir personīgi iepazinies ar Preču stāvokli, lielākā nosolījuma gadījumā, pēc UTRUPE uzaicinājuma, apņemas samaksāt par preci nosolītās summas apmērā;

4.2.4. izsoles dalībnieks apliecina, ka pirms dalības izsolēs, tas iepazinies ar visiem izdevumiem un izmaksām, kas saistītas ar preču reģistrēšanu uz sava vārda t.sk., bet ne tikai visas CSDD valsts nodevas un citiem maksājumiem, ja tādi būs nepieciešami veikt, lai preci reģistrētu uz sava vārda;

4.2.5. lielākā nosolījuma gadījumā, prece tiks piedāvāta iegādāties reģistrētajam Izsoles lietotājam, UTRUPE patur tiesības atteikties preci pārdot citai personai, kuru kā pircēju norādījis izsoles dalībnieks;

4.3. nepārkāpt un neaizskart autortiesības, patentu tiesības, trešo personu tiesības, tirdzniecības markas un citus intelektuālās darbības rezultātus;

4.4. Izsoles dalībnieks - pircējs, solot par preci visaugstāko cenu, apņemas to nopirkt.

4.5. Nosolītā prece, pēc UTRUPE uzaicinājuma iegādāties minēto preci, ir jāapmaksā un jāizņem no uzglabāšanas laukuma vai noliktavas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, no paziņojuma saņemšanas, pretējā gadījumā Izsoles dalībniekam jāsedz ar preces uzglabāšanu saistītas izmaksas, šajā gadījumā UTRUPE var preci piedāvāt iegādāties citam izsoles dalībniekam.

4.6. Par izsoles preces sagatavošanu realizācijai kā arī gadījumā, ja UTRUPE sniedz Izsoles dalībniekiem pakalpojumus, kas saistīti ar Interneta izsolē nosolītās Preces pirkuma darījuma noformēšanu, Izsoles dalībnieks – pircējs apņemas samaksāt UTRUPE pakalpojuma maksu 3.5% apmērā no Interneta izsolē nosolītās Preces cenas..

4.7. Izsoles dalībnieks apņemas nekavējoties informēt UTRUPE, ja nav iespējams izmantot Interneta izsoles pakalpojumus.

4.8. Jebkuru šo noteikumu pārkāpumu gadījumā, UTRUPE patur tiesības izsoles dalībnieka reģistrāciju dzēst.

4.9. Izsoles dalībnieks apzinās, ka šo noteikumu neievērošana t.sk. atteikšanās iegādāties nosolītās preces, ir tiešu zaudējumu radīšana, šajā gadījumā Izsoles dalībnieks apņemas atlīdzināt UTRUPE un trešajām personām savas rīcības rezultātā radušos zaudējumus, bet jebkurā gadījumā ne mazāk kā 100 EUR apmērā.

 

 

5. Līguma termiņš, grozījumu veikšana un Līguma laušana

5.1. Šis Līgums ir noslēgts elektroniskā veidā starp UTRUPE un Izsoles dalībnieku un stājas spēkā brīdī, kad Izsoles dalībnieks ir nospiedis taustiņu „Reģistrēties”. Līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku.

5.2. UTRUPE ir tiesības izdarīt grozījumus šajā Līgumā, publicējot attiecīgos grozījumus interneta adresē www.utrupe.lv . Spēkā ir tie izsoles Līguma noteikumi, publicēti konkrētā izsoles norises dienā. Izsoles dalībniekam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja viņš ir izpildījis visas saistības, ko uzņēmies ar šo Līgumu.

5.3. UTRUPE ir tiesības nekavējoties lauzt Līgumu un liegt Izsoles dalībniekam pieeju Interneta izsoles pakalpojumiem, par to iepriekš nepaziņojot Izsoles dalībniekam, ja Izsoles dalībnieks ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem.

5.4. Izsoles dalībniekam un UTRUPE ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot otrai Pusei par nodomu lauzt Līgumu, ja puses izpildījušas visas ar šo līgumu uzņemtās saistības.

 

 

6. Citi noteikumi

6.1. Līgumam, no tā izrietošajām tiesiskajām attiecībām un pirkuma darījumiem, kas tiek slēgti, izmantojot Interneta izsoli, piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un noteikumi.

6.2. Puses vienojas visus strīdus, vai domstarpības, kas varētu rasties pēc šī Līguma noslēgšanas, iespēju robežās risināt pārrunu ceļā. Ja radušos strīdus neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tie tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem tiesā.

6.3. Visi paziņojumi šī Līguma ietvaros uzskatāmi par nosūtītiem, ja tie ir nosūtīti: UTRUPE - uz adresi, info@utrupe.lv; Izsoles dalībniekam - uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi. Pieeja šai lapai paredzēta tikai šīs lapas autorizētam lietotājam. Lietotājs lietojot sistēmu apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Autortiesību likumu. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar UTRUPE. Izsoles datu bāzei ir informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka. UTRUPE nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.